• 1 Nguyễn Chí Linh
 • 2 Hưng Lê
 • 3 Nguyễn Thành Danh
 • 4 Hoàng Thái
 • 5 Thái Việt
-50%

LMHT #15411

LMHT #15411

 • Rank: Vàng IV
 • Khung Bạc
 • Tướng: 119
 • Trang Phục: 108
 • Bảng Ngọc: 2
500.000đ
 • Rank: Vàng IV
 • Tướng: 119
 • Trang Phục: 108

MUA NGAY

-50%

LMHT #15409

LMHT #15409

 • Rank: Bạc II
 • Khung Vàng
 • Tướng: 153
 • Trang Phục: 202
 • Bảng Ngọc: 2
1.000.000đ
 • Rank: Bạc II
 • Tướng: 153
 • Trang Phục: 202

MUA NGAY

-50% LV 544

LMHT #15408

LMHT #15408

 • Rank: Vàng III
 • Khung Vàng
 • Tướng: 154
 • Trang Phục: 297
 • Bảng Ngọc: 2
1.500.000đ
 • Rank: Vàng III
 • Tướng: 154
 • Trang Phục: 297

MUA NGAY

-50%

LMHT #15407

LMHT #15407

 • Rank: Bạc IV
 • Khung: ?
 • Tướng: 72
 • Trang Phục: 55
 • Bảng Ngọc: 2
350.000đ
 • Rank: Bạc IV
 • Tướng: 72
 • Trang Phục: 55

MUA NGAY

-50%

LMHT #15404

LMHT #15404

 • Rank: Bạc I
 • Khung: ?
 • Tướng: 105
 • Trang Phục: 61
 • Bảng Ngọc: 2
350.000đ
 • Rank: Bạc I
 • Tướng: 105
 • Trang Phục: 61

MUA NGAY

-50%

LMHT #15403

LMHT #15403

 • Rank: Bạc I
 • Khung B.K
 • Tướng: 132
 • Trang Phục: 82
 • Bảng Ngọc: 2
450.000đ
 • Rank: Bạc I
 • Tướng: 132
 • Trang Phục: 82

MUA NGAY

-50%

LMHT #15402

LMHT #15402

 • Rank: Bạc I
 • Khung: ?
 • Tướng: 110
 • Trang Phục: 209
 • Bảng Ngọc: 2
900.000đ
 • Rank: Bạc I
 • Tướng: 110
 • Trang Phục: 209

MUA NGAY

-50%

LMHT #15399

LMHT #15399

 • Rank: Vàng II
 • Khung B.K
 • Tướng: 126
 • Trang Phục: 206
 • Bảng Ngọc: 2
900.000đ
 • Rank: Vàng II
 • Tướng: 126
 • Trang Phục: 206

MUA NGAY